Prázdniny 2021
9. mája 2014
Správa pre publicitu
2. augusta 2015
Zobraziť všetko

Transformácia

Transformácia

 Transformácia DeD Košická Nová Ves z pohľadu financovania a využitia mimorozpočtových zdrojov.

 Detský domov v Košickej Novej Vsi, sídliaci doteraz v prenajatých priestoroch bývalej ZŠ na Poľnej ul. 1,  uskutočnil zmeny, ktoré sú a budú veľkým prínosom pre deti v oblasti kvality poskytovaných služieb s ohľadom na uplatnenie zák.č.305/2005 o SPODaSK.

 Úsilie DeD, sa za posledné roky  uberalo cestou

 Postupného znižovania počtu detí v samostatných skupinách

Postupného presťahovania sa z priestorov budovy bývalej ZŠ, kde sídli od roku 1980, do rodinných domov, ktoré v súčasnosti už obýva väčšina  detí.

Vytvárania možností pre vznik tímu odborníkov – špecialistov (psychológ, špec.pedagóg resp. liečebný pedagóg, sociálny pracovník, pedopsychiater)

 Čo sa týka transformačného procesu, ktorý  je zameraný na zmeny  v personálnej štruktúre, zmeny  výchovných podmienok, zmeny  priestorových podmienok aj ekonomicko-hospodárskych, je tento detský domov na dobrej ceste úspešne ho ukončiť.

 Z finančného hľadiska  bola najnáročnejšia zmena priestorových podmienok, ktorá v sebe zahrňala kúpu rodinných domov a následné úpravy priestorov a vybavenie na bývanie pre  detí. V spolupráci so zriaďovateľom, ktorým je ÚPSVaR v Košiciach, sa detskému domovu v rámci  krajskej koncepciel tento zámer darí uskutočňovať. Realizácia všetkých cieľov uvedených v Koncepcii bola a je výraznou mierou ovplyvnená dostatočnými finančnými zdrojmi. A keďže tých je nedostatok v štátnom rozpočte,  bolo potrebné využiť aj čerpanie finančných prostriedkov z iných zdrojov, prostredníctvom predkladania projektov detskými domovmi.

 V zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora vyhlásenej Národným kontaktným bodom pre finančné mechanizmy Úradom vlády SR požiadal DeD Košická Nová Ves listom zo dňa 17.03.2006 svojho zriaďovateľa  o spolufinancovanie pri rekonštrukcii objektu vo vlastníctve DeD Košická Nová Ves, kde po jej realizácii nájde kvalitné rodinné bývanie 6-8 detí s nariadenou ústavnou výchovou a administratíva DeD.

 Predpokladané náklady podľa pripraveného projektu sa pohybovali v sume 18 494 396,-Sk, z toho 15 % pre kofinancovanie projektu činilo 2 774 159,- Sk.

 Projekt bol spracovaný v zmysle hore menovanej výzvy Kód 0405 a odporučacieho listu z Ústredia  práce, sociálnych vecí a rodiny k možnosti získania finančných zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP, kde jednou z prioritných oblastí podpory NFM a EHP je „Zdravie a starostlivosť o deti – transformácia detských domovov na domovy rodinného typu“.

 Myšlienka zrealizovať Detský domov rodinného typu v Košickej Novej Vsi vznikla ešte v období, keď Detský domov získal do majetku od štátu bezodplatným prevodom  nehnuteľnosť – budovu bývalej materskej škôlky na ulici Sv. Ladislava č.45 v Košiciach – MČ Košická Nová Ves a pozemok o celkovej výmere 1921 m2 s priamym prístupom na pozemok z ulice Sv. Ladislava zo západu a z Mliečnej ulice z východu.

 Vzhľadom na finančné možnosti detského domova bol v tom čase riešený „Satelit 1“ – rodinný dom v Košickej Novej Vsi, ktorý bol pilotným projektom pri transformácii detského domova. Stavba bola v roku 2003 dokončená a skolaudovaná. Na základe úspešne dokončenej stavby „Satelitu 1“ hľadalo vedenie detského domova teda spôsob financovania rekonštrukcie „Satelitu 2“, bývalej jedálne materskej škôlky.

 Na základe konzultácii s expertmi pre viac zdrojové financovanie sa začalo s prípravou podkladov pre projekt. Výsledkom odbornej subvenčnej analýzy bolo odporúčanie obrátiť sa so žiadosťou o grant na Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP, čo sa podaním žiadosti na Úrad vlády v marci 2006 aj zrealizovalo.

 Súčasne so vstupom do Európskej únie (EÚ) sa Slovenská republika stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, skratka EEA), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej sume 13,36 miliónov EUR. Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva. V súvislosti s uvedeným bolo potrebné vytvoriť aj určitý nevyhnutný právny základ poskytovania finančnej pomoci. Podpisom memoránd o porozumení začiatkom roka 2005  sa vytvorili dva samostatné finančné mechanizmy, a to finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM). Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty. Národným kontaktným bodom pre implementáciu FM EHP a NFM v SR sa stal Úrad vlády SR, pričom zodpovednosť za celkovú administratívnu koordináciu a použitie prostriedkov bola zverená Odboru koordinácie predvstupových fondov a bilaterálnej spolupráce. Platobným orgánom pre tieto finančné mechanizmy je Ministerstvo financií.

 Administratíva Detského domova v súčasnosti sídli v Košickej Novej Vsi, na Poľnej ulici v prenajatých priestoroch  bývalej základnej školy. Deti boli medzičasom v rámci transformačného procesu a skvalitnenia životných podmienok umiestnené v  6 rodinných domoch a tento projekt rekonštrukcie rieši umiestnenie poslednej skupiny detí a administratívy do vlastných priestorov. V  každej z týchto skupín žije 8 – 10  detí s nariadenou ústavnou výchovou a nepretržite im zabezpečuje výchovu a starostlivosť personál v počte po 2 vychovávateľoch a 3 pomocných pracovníkov v každom dome. Transformácia detských domovov na „domácnosti, kde sa deti bezprostredne učia  praktickému životu v spoločenstve simulujúcom rodinu, má nesporné výhody oproti  kolektívnej výchove, kde si dieťa uspokojovalo svoje každodenné potreby bez toho, aby spoznalo ako si ich treba zabezpečiť.

 O poznanie spôsobu života detí  v Detskom domove rodinného typu Košická Nová Ves prejavila počas svojej inšpekčnej cesty v Košiciach, v máji 2008 aj jej excelencia, pani Brit Lovseth, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva.

 Pani veľvyslankyňa s deťmi na nádvorí  rodinného domu –„ SATELITU 1“.

 V susedstve rastie ďalší rodinný dom pre deti – „SATELIT 2“.