Transformácia
2. augusta 2015
Ukončenie transformačného procesu
2. augusta 2015
Zobraziť všetko

Správa pre publicitu

Správa pre publicitu

Detský domov v Košickej Novej Vsi sídliaci  od roku 1980 až doteraz v prenajatých priestoroch bývalej ZŠ na Poľnej ul. 1 začal uskutočňovať zmeny, ktoré  sa stali veľkým prínosom pre deti v oblasti kvality poskytovaných služieb.

Myšlienka zrealizovať Detský domov rodinného typu v Košickej Novej Vsi vznikla ešte v roku 2002, keď Detský domov získal do svojho majetku od štátu bezodplatným prevodom  nehnuteľnosť – budovu bývalej materskej škôlky (súčasný Satelit 1) na ulici Sv. Ladislava č.45 v Košiciach – MČ Košická Nová Ves a pozemok o celkovej výmere 1921 m2 s priamym prístupom na pozemok z ulice Sv. Ladislava zo západu a z Mliečnej ulice z východu. Úsilie  detského domova sa za posledné roky  uberalo cestou postupného znižovania počtu detí v samostatných skupinách sťahovaním sa z priestorov budovy bývalej ZŠ do rodinných domov a vytvorenia podmienok pre vznik tímu odborníkov – špecialistov (psychológ, špeciálny pedagóg , sociálny pracovník)

Vzhľadom na finančné možnosti investora bol v tom čase riešený „Satelit 1“ – rodinný dom v Košickej Novej Vsi, ktorý bol pilotným projektom pri transformácii detského domova. Stavba bola v roku 2003 dokončená a skolaudovaná. Na základe úspešne dokončenej stavby „Satelitu 1“ hľadalo vedenie detského domova spôsob financovania rekonštrukcie „Satelitu 2“, bývalej jedálne materskej škôlky.

Objekt detského domova – rodinný dom „Satelit 2“

Z finančného hľadiska  bola najnáročnejšia zmena priestorových podmienok, ktorá v sebe zahŕňala úpravy priestorov a vybavenie na bývanie pre  detí. V spolupráci so zriaďovateľom ÚPSVaR v Košiciach sa detskému domovu v rámci  krajskej koncepcie tento zámer darí uskutočňovať. Realizácia týchto cieľov je však výraznou mierou ovplyvnená dostatočnými finančnými zdrojmi. A keďže tých je nedostatok v štátnom rozpočte,  bolo potrebné využiť aj čerpanie finančných prostriedkov z iných zdrojov, prostredníctvom predkladania projektov detskými domovmi.

Na základe konzultácii s expertmi pre viaczdrojové financovanie sa začalo s prípravou podkladov pre projekt. Výsledkom odbornej subvenčnej analýzy bolo odporúčanie obrátiť sa so žiadosťou o grant na Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP, čo sa podaním žiadosti na Úrad vlády v marci 2006 aj zrealizovalo.

V zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora vyhlásenej Národným kontaktným bodom pre finančné mechanizmy Úradom vlády SR požiadal DeD Košická Nová Ves listom zo dňa 17.03.2006 svojho zriaďovateľa  o spolufinancovanie pri rekonštrukcii objektu vo vlastníctve DeD Košická Nová Ves, kde po jej realizácii nájde kvalitné rodinné bývanie 6-8 detí s nariadenou ústavnou výchovou a administratíva DeD.

Projekt bol spracovaný v zmysle hore menovanej výzvy Kód 0405 a odporúčacieho listu z Ústredia  práce, sociálnych vecí a rodiny k možnosti získania finančných zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP, kde jednou z prioritných oblastí podpory NFM a EHP je „Zdravie a starostlivosť o deti – transformácia detských domovov na domovy rodinného typu“.

Predpokladané náklady podľa pripraveného projektu sa pohybovali v sume 18 494 396,-Sk (613.901,48 €), z toho 15 % pre kofinancovanie projektu činilo 2 774 159,- Sk (92.085,20€).

Po schválení projektu v septembri 2007 a po podpísaní zmluvy medzi žiadateľom – DeD a riadiacou jednotkou na ÚV SR vo februári 2008 bola následne v marci 2008 podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie  realizačného projektu stavby. V čase od vypracovania projektu pre stavebné povolenie a podaním projektu do NFM + FM EHP došlo k zmene viacerých skutočností. Preto ešte pred podaním projektu do týchto mechanizmov bol projekt modifikovaný – doplnený o nadstavbu pre administratívnu časť DeD.  Odsúhlasenie zmeny projektovej dokumentácie bolo riešené ako zmena stavby pred dokončením cez stavebný úrad. Zhotoviteľ stavby bol vybratý verejným obstarávaním Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny  v Bratislave.

Výška grantu  z Nórskeho finančného mechanizmu – NFM a Finančného mechanizmu EHP – FM EHP a štátneho rozpočtu spolu činí 534.000,- EUR. Z toho po 42,5 % poskytli NFM a FM EHP a 15% poskytol štátny rozpočet.

Deti boli medzičasom v rámci transformačného procesu a skvalitnenia životných podmienok umiestnené v  6 rodinných domoch a tento projekt rekonštrukcie rieši umiestnenie poslednej skupiny detí a administratívy do vlastných priestorov. V  každej z týchto skupín žije 8 – 10  detí s nariadenou ústavnou výchovou a nepretržite im zabezpečuje výchovu a starostlivosť personál v počte po 2 vychovávateľoch a 3 pomocných pracovníkov v každom dome. Transformácia detských domovov na „domácnosti, kde sa deti bezprostredne učia  praktickému životu v spoločenstve simulujúcom rodinu, má nesporné výhody oproti  kolektívnej výchove, kde si dieťa uspokojovalo svoje každodenné potreby bez toho, aby spoznalo ako si ich treba zabezpečiť.

Pred  30-timi rokmi sa Detský domov z Majakovského ulice v Košiciach sťahoval do nevyužitých priestorov ZŠ  na Poľnej ulici 1 v Košickej Novej Vsi a bolo to v auguste 1980. Aká symbolická zhoda náhod sa nám naskytla,keď sme opäť v auguste zabezpečovali sťahovanie DeD z priestorov patriacich Magistrátu mesta Košice do priestorov už našej budovy, ktorú slávnostne otvoríme prestrihnutím pásky dňa 24.09.2010 za účasti pozvaných hostí.

Spracovala : Mgr. Iveta Lumtzerová

Riaditeľka DeD Košická Nová Ves

Kontakt : riaditel.dedknv@gmail.com

Tel.:        055/ 243 30 21